Необходими документи и бланки за развод по взаимно съгласие

Като всяка друга съдебна процедура, разводът по взаимно съгласие изисква представяне на определен брой документи по предварително установен образец.

Тук ще намерите всички необходими образци на документи, необходими за подаване на искане за допускане на развод по взаимно съгласие.

Необходимите документи за развод по взаимно съгласие са два вида – такива, които се издават от общината или държавен орган и такива, които самите Вие следва да съставите (попълните).

Документите, които Вие трябва да съставите/попълните:
1. Молба за развод по взаимно съгласие.
2. Споразумение за развод по взаимно съгласие.
3. Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.
4. Сведение за съпрузите.
5. Съобщение за прекратен граждански брак.

Документите, с които трябва да се снабдите от държавен/общински орган:
1. Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
2. Удостоверение за съпруг и родствени връзки.
3. Документ за платена държавна такса.

Молба за развод по взаимно съгласие и :

Споразумение за развод по взаимно съгласие:

В случай, че от брака няма непълнолетни деца и по време на брака не са били придобити недвижими имоти, съпрузите могат да ползват съкратената бланка за допускане на развод по взаимно съгласие:

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние:
Попълват се веднъж от съпруга и отделно от съпругата. В декларацията най-горе се попълват личните данни на декларатора (всеки от съпрузите), след което се попълва информация за доходите и имотното състояние на съпруга и неговото семейство. Тази информация е важна преди всичко при определяне на размер на издръжка на съпруг или дете и при разделяне на общото имущество. Настоящият сайт има за цел да даде възможност за бързо уреждане на развода по взаимно съгласие, т.е. процедурите по делба на евентуално общо имущество не са включени тук. По тази причини когато попълвате декларациите за доходи и имоти не е задължително доходите да бъдат посочени с точност до стотинка, нито е нужен документ от работодател или от НАП за размера на официалния Ви доход. Ако съпрузите няма да си дължат издръжка след развода, ако няма от брака непълнолетни деца и ако няма да се делят общите недвижими имоти, попълването на тази декларация е напълно формално и няма практически никакво значение за самия развод. Въпреки това, тъй като разводът е формално производство, това е един от необходимите документи, който следва да бъде представен. В декларацията се попълват общите доходи на двамата съпрузи и всички имоти, които има всеки един от съпрузите. Макар да няма изрично разграфяване, можете да конкретизирате колко от доходът е на единия съпруг и колко от общия доход е на другия съпруг. При попълването на имотите, можете срещу всеки имот да посочите дали е придобит преди или по време на брака. При попълването на имотите е достатъчно да посочите вида имот (апартамент, къща с двор, нива), неговата приблизителна квадратура (на око, никой няма да ходи да го мери) и в кое населено място се намира. Ако имате малки идеални части: 1/16; 1/32; 1/64 от наследствени имоти, които не са във ваше владение и нямате точна предсстава какво се случва с тях, нито какъв дял от тях имате – не е необходимо да се описват.

Сведение за съпрузите:
Този документ е предвиден да се представя във връзка с внедряването на системата ЕСГРАОН, което вече е сторено. По тази причина към настоящия момент попълването му е напълно излишно, какво може да се види от самото му съдържание. Въпреки това някои съдии продължават да изискват представянето му към комплекта с необходими документи за развод. По тази причина е добре да не пропускате да попълните и сведението – попълва се ЕГН местожителство и месторождение и документът се подписва от двамата съпрузи (не се попълват отделни екземпляри за съпруга и за съпругата, както е с декларацията за семейно и материално положение и имотно състояние).

Съобщение за прекратен граждански брак:
Това е съобщението, което съдът изготвя и изпраща на общината, в която е сключен брака, за вписване на неговото прекратяване. Попълват се само графите „данни за мъжа“ и „данни за жената“: ЕГН, име преди развода, име след развода, постоянен и настоящ адрес (ако не сте си регистрирали изрично настоящ адрес, той съвпада с постоянния), семейно положение преди брака (неженен, разведен, вдовец), поредност на брака (първи, втори), поредност на развода (първи, втори), гражданство и степен на образование.

Удостоверение за сключен граждански брак.
Това е удостоверението, което се издава на съпрузите при сключването на брака от общината. То се прилага в оригинал към бракоразводните документи. Ако удостоверението за сключен граждански брак е загубено или унищожено, трябва да отидете в общината, в която е сключен бракът и да поискате да Ви бъде издаден дубликат на удостоверение за сключен граждански брак (срок на издаване: от 1 до 7 дни според вида на услугата – обикновена, бърза или експресна и такса от 5 до 10 лв.).

Удостоверение за съпруг и родствени връзки.
Този документ съдържа информация относно това кой е Ваш съпруг и кои са Вашите деца. Той се представя, за да бъде удостоверено, че съпрузите имат/нямат деца от брака. Издава се от общината по постоянен адрес на лицето. Срокът за издаване – от 1 до 3 дни; такса: между 3 и 6 лв. Всеки съпруг трябва да си извади за себе си отделно удостоверение. В някои случаи съдилищата допускат развод и само въз основа на удостоверение, издадено само на единия съпруг, само въз основа на копия от удостоверенията за раждане на децата или само въз основа на декларирането, че от брака няма общи деца. Все пак ние Ви препоръчваме всеки от съпрузите да се снабди от общината с удостоверение за съпруг и родствени връзки, като двете удостоверения да бъдат приложени по делото.

Документ за платена държавна такса.
За бракоразводния процес страните дължат на съда държавна такса – 40 лв. (може да бъде заплатена изцяло наведнъж предварително или на два пъти: 25 лв. пр подаване на документите и останалите след издаването на бракоразводното решение). Таксата се внася по банков път по банковата сметка за държавни такси на съответния съд. Номерът на банковата сметка може да бъде намерен на сайта на съда или да бъде получен в деловодството на съда. В повечето съдилища (включително в Софийски районен съд и Районен съд – Пловдив) има обособени банкови клонове и/или ПОС-терминали за заплащане на място на дължимата такса.

Така изброеният набор от документи се подава в съда на гише „Регистратура“. Добре е от молбата за допускане на развод да имате два екземпляра – върху втория екземпляр ще Ви сложат входящ номер и ще Ви го върнат. По този входящ номер впоследствие на гише „Информация“ или на сайта на съда (за Софийски районен съд) ще можете да направите справка за номера на образуваното бракоразводно дело. Под този номер ще получавате всички призовки и ще можете да правите справки в „Деловодство“ на съда относно движението на Вашето дело.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s