ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Преглеждане(отваря се в нов раздел)

Каква е процедурата за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие?

Процедурата по прекратяване на брака по взаимно съгласие е съдебна. Това означава, че прекратяването на брака задължително става от съда.


Етапи на процедурата:

Етапите на процедурата по прекратяване на брака са, най-общо казано, три:
– Изготвяне на необходимите документи.
– Лично явяване на съпрузите в съда.
– Издаване на съдебното решение за прекратяване на брака.


ЕТАП 1: Какви документи са необходими?

За прекратяването на брака са необходими две групи документи: такива, които се издават от общината или държавен орган: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение родствени връзки, удостоверение и др. Втората група документи са такива, които самите вие следва да съставите (попълните): молба за развод, споразумение между съпрузите, декларации за материално и гражданско състояние и др. Пълен списък на всички необходими документи можете да намерите тук: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.


ЕТАП 2: Кога и къде трябва да се явят съпрузите в съда?

След като документите за развода бъдат депозирани в съда, те ще бъдат прегледани от съдия. Той ще прецени дали са представени всички необходими документи и дали същите отговарят на изискванията на закона. Ако документите са изрядни, съдията ще определи дата за съдебното дело. Всеки от двамата съпрузи ще получи съобщение (призовка) от съда, в което ще е посочен денят, часът и мястото, където трябва да се явят съпрузите и да потвърдят устно, че желаят бракът да бъде прекратен. Подробности за процедурата можете да прочетете тук: СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА.


ЕТАП 3: Кога и как ще бъде издадено съдебното решение?

В кратък срок след съдебното заседание председателят на съдебния състав ще постанови съдебен акт – бракоразводно решение. Това е актът и моментът, в който се прекратява от юридическа гледна точка гражданският брак. Копие от него се изпраща на всеки един от вече бившите съпрузи, както и в общината за отразяване на развода в регистрите за гражданско състояние. Повече подробности тук: ПОСТАНОВЯВАНЕ НА БРАКОРАЗВОДНОТО РЕШЕНИЕ.